Back to the Boston Celtics Newsfeed

Suspension over, Rajon Rondo offers no apologies