Back to the Boston Celtics Newsfeed

Pierce takes triple-double baton